2125

Manifesto Madrid (Dutch version)

Manifest van ThinkAges

Geschreven en aangenomen op 31 december 2039 in Madrid door de Algemene Vergadering van de Beweging.

Manifest van ThinkAges

Geschreven en aangenomen op 31 december 2039 in Madrid door de Algemene Vergadering van de Beweging.

1. De mens is goed. Helaas leven we in een systeem dat de aarde structureel uitput en vernietigt en de mensheid verdeelt in rijk en arm, in ras, geslacht, religie en seksuele voorkeur.

2. Sinds de industriële revolutie hebben technologie, groei en hebzucht ons langzaam op een punt gebracht waarop het lijkt alsof we te laat zijn en het einde van de mensheid riskeren. Daarom moet het systeem snel en ingrijpend worden veranderd. Het huidige systeem dat onveranderlijk lijkt, zal worden ontmanteld.

3. De mens volgt al eeuwen leiders die met geloofsleren, beschouwelijke theorieën of geweld de mens onderwerpen aan wetten en plichten. Helaas hebben de meeste leiders niet het beste met de mensheid voor. Deze mensen houden moedwillig het oneerlijke systeem in stand en vormen een uitzondering op de regel dat de mens goed is.

4. We werken aan een bestuursvorm waarbij de bestuurders van de gemeenschap worden geloot uit mensen die voor deze taak zijn opgeleid. Ze zijn experts en hebben geen eigenbelang in hun werk voor de gemeenschap. Ze zijn goed opgeleid om onze samenleving te leiden. Extreme rijkdom, discriminatie en machtswellust zullen in de toekomst uitgebannen worden. We noemen deze vorm van organisatie: Sensocratie

5. De VolkerenUnie die we willen oprichten zal bestaan uit zelfstandige districten waarvan de virtuele grenzen worden getrokken op basis van de cultuur, taal en/of geschiedenis van een regio. Een lokale overheid maakt wetten over de zaken die niet in de Grondwet en de wereldwijde wetten van de Unie zijn geregeld.

6. Eeuwenlang bepaalden en domineerden mannelijke CEO’s en leiders de financiële markt, het bedrijfsleven, de industrie, de politiek en de ambtenarij. Ze beschouwen zichzelf als beschermers, provider en heerser van de wereld. We hebben een punt bereikt waarop feminiene denken meer ruimte krijgt en echte verandering mogelijk wordt.

7. We denken niet meer in termen van jaren of decennia. We moeten ons bewust zijn van de gevolgen van de beslissingen die we nu nemen, voor een periode van minstens honderd jaar. Zo kunnen we toekomstige generaties een veilige toekomst garanderen.

Voedsel

8. Iedereen heeft recht op de juiste hoeveelheid gezonde voeding. Dit betekent voldoende vezels, mineralen, eiwitten en vitamines uit granen, noten, groenten en fruit. Als we deze ingrediënten in de juiste verhouding produceren en gebruiken, is er voldoende voedsel voor iedereen op de wereld. Honger, ondervoeding, slechte voeding, maar ook overvoeding worden uitgebannen.

9. We verbouwen alleen biologisch voedsel in kassen en op de koude grond dicht bij onze steden en dorpen. De enorme afstanden van producent tot consument behoren tot het verleden.

10. Mensen, maar ook vogels, vissen en dieren hebben recht op een onbevangen jeugd en een compleet leven. Daarom moet de (massa)productie van vlees en zuivelproducten worden stopgezet.

11. De zogenaamde vleesvervangers met een ingewikkelde en dure productiemethode mogen hun doel – het vervangen van de intensieve veeteelt – niet voorbijschieten.

12. Al het organische restmateriaal, moet worden teruggegeven aan de aarde. Boeren, detailhandelaren of de consument zullen geen organisch afval verbranden of begraven, het moet worden gebruikt om de aarde in het algemeen en land- en bosbouw in het bijzonder te verrijken.

13. Alle grond – waar dan ook – is van iedereen. Het privébezit ervan wordt afgeschaft. De grond zal worden gebruikt voor landbouw, huisvesting en industrie. De rest van het land wordt beschermd natuurgebied dat zuurstof produceert en de biodiversiteit in balans houdt. Boeren worden eerlijk betaald voor hun werk en alleen hun werk bepaalt de prijs van voedsel. Iedereen krijgt toegang tot alle grond om te genieten van de oerkracht en schoonheid van de natuur.

Educatie en voorlichting

14. Iedereen heeft het recht om te leren en te studeren. Al het onderwijs is openbaar, gratis en van hoge kwaliteit. Onderwijs is verplicht tot 21 jaar.

15. Het onderwijssysteem moet veranderen. Omgaan met kennis is belangrijker dan het verkrijgen ervan. Leren moet leuk worden. Lezen, schrijven, rekenen, maatschappijleer, informatica en kennis van de natuur zijn basishulpmiddelen die iedereen zou moeten leren, maar het is belangrijker om kennis te leren verwerken dan om kennis te vergaren of te onthouden.

16. Iedereen moet toegang hebben tot kennis, wetenschappelijke informatie maar ook van patenten, publicaties en onderzoek. Ook zullen de gegevens gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen die er gebruik van maakt.

Technologie

17. Innovatie moet het algemeen belang dienen. Nieuwe uitvindingen zullen daarom voor iedereen beschikbaar zijn en mogen de natuur niet aantasten of de natuurlijke hulpbronnen onnodig belasten.

18. Robotisering en AI kunnen de mensheid dienen om stom en eentonig werk te vermijden en de levensomstandigheden te verfijnen. Als mens zullen we altijd de baas blijven over alle systemen. Een onafhankelijke ethische raad zal hierop toezien.

Geneesmiddelen

19. Octrooien op medicijnen worden afgeschaft. Lopende patenten worden onteigend op basis van de kosten die gemaakt zijn om het product of medicijn te ontwikkelen. Nieuwe patenten zijn gemeenschappelijk eigendom, ze zullen ontwikkeld en worden

getest door publieke organisaties. De productie kan worden overgedragen aan particuliere bedrijven.

20. Ieder mens heeft recht op gratis behandeling en medicijnen, passend bij zijn ziekte. Bedrijven die medicijnen produceren, worden decentraal opgericht om de producten in elke regio snel beschikbaar te maken. Onnodige medicijnen zullen worden betaald.

21. Voedingssupplementen, vitamines en mineralen dienen aan hetzelfde toetsingssysteem te worden onderworpen als reguliere geneesmiddelen. Er moet eerlijke informatie zijn over de werking, bijwerking en kwaliteit.

Gezondheid en zorg

22. Iedereen heeft recht op gratis zorg, of het nu gaat om een (chronische) ziekte, ouderdom of een lichamelijke of geestelijke handicap. Deze zorg kan worden verleend door professionals, getrainde of ongeschoolde vrijwilligers of familieleden.

23. Medische professionals, wetenschappers en vrijwilligers zullen zich richten op preventie. Informatie en bewustwording over hoe men een lang en gelukkig leven kan krijgen is een prioriteit. Onder andere gezond eten en drinken, bewegen en omgaan met stress zijn basisprincipes.

24. Hulp wordt zo lang mogelijk in de eigen thuissituatie gegeven en gaat pas naar een tehuis of instelling als dat thuis niet meer mogelijk is. Instellingen zullen een huiselijke vertrouwde omgeving bieden. Levenskwaliteit gaat daarbij boven efficiency.

25. Niet-noodzakelijke plastische chirurgie en andere onnodige medische ingrepen moeten worden betaald door hen die daarvoor kiezen.

26. In het geval van overdraagbare ziekten die kunnen uitgroeien tot pandemieën en een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, zullen mensen samenwerken om deze te bestrijden met oog voor elkaars belangen. Quarantaine, volledige lockdowns en andere maatregelen die nodig zijn om verspreiding te voorkomen, zullen in acht worden genomen. Aantoonbaar veilige vaccinatie kan verplicht worden gesteld als daarmee mensenlevens worden gered.

27. Soft- en harddrugs zijn niet langer verboden. Net als nicotine en alcohol worden deze producten zwaar belast om de extra zorgkosten te compenseren. Harddrugs worden op recept verstrekt.

28. Verslaving wordt beschouwd als een ziekte. Of het nu gaat om drugs, alcohol, gokken of een andere verslaving. De juiste zorg zal beschikbaar worden gesteld zoals dat gebeurt voor iedere andere ziekte.

Werk

29. Iedereen heeft recht op een goede baan waarin men zich gelukkig en nuttig voelt.

30. Er zal een basisinkomen zijn dat voldoende is voor iemands basisbehoeften. De hoeveelheid moet voldoende zijn voor goed onderdak, gezond en voldoende eten, kleding en andere basisbehoeften van communicatie, vervoer en een zeker vertier. Dit naast gratis voorzieningen als onderwijs, water, energie en gezondheidszorg.

31. Arbeid wordt eerlijk beloond en niet belast. Men is vrij om in loondienst te werken of een eigen bedrijf te runnen. Hoewel werken (betaald of vrijwillig) niet verplicht is, moet men zich ervan bewust zijn dat werken noodzakelijk is om de samenleving draaiende te houden en een goed leven te leiden.

Vervoer en reizen

32. We zullen reizen zoveel mogelijk minimaliseren, zowel op vakantie als voor werk. De stedenbouwkundige en regionale planning moet worden aangepast om dat mogelijk te maken.

33. Openbaar vervoer, inclusief een zeer dicht netwerk van treinen, bussen, taxi’s en deelauto’s, moet het bezit van privéauto’s volledig overbodig maken.

34. Import en export zullen zoveel mogelijk worden beperkt. Alleen het vervoer van een select aanbod aan grondstoffen en producten zal als onderling verkeer mogelijk zijn.

Geld en eigendom

35. We schaffen contant geld af en vervangen het door één digitaal geldsysteem uitgegeven door de centrale overheid. Andere digitale valuta’s zullen worden verboden omdat ze een bron zijn van ongelijkheid, zelfverrijking, misdaad en corruptie. Het betalingssysteem moet worden vastgelegd in een blockchain of vergelijkbaar systeem voor totale transparantie.

36. Bij overlijden kan men slechts een beperkt deel van het privévermogen nalaten aan erfgenamen. Dit misstanden onder de extreem rijken te voorkomen. Er komt een progressieve erfbelasting tot 99%.

37. Iedereen kan vrijwillig individueel deelnemen aan een algemeen pensioenfonds. Je spaart eigenlijk voor een aanvulling op je basisinkomen als je niet meer kunt of wilt werken.

38. Aandelen in een vennootschap zijn niet overdraagbaar. Als u zelf een bedrijf opricht, zal een deel van de aandeelhouders de medewerkers zijn. Voor hen zijn de aandelen een aanvulling op het basisinkomen. Bij overlijden worden ze door de successierechten ondergebracht in een staatsfonds dat ze schenkt aan (nieuwe) werknemers.

39. De werknemers zullen het algemene beleid en de winstbestemming van de onderneming beïnvloeden via de statuten van de onderneming.

Natuur

40. Alle verbranding moet worden gestopt. Zowel verbrandingsmotoren, gestookte elektriciteitscentrales, afvalverbranding, kachels, etc.

41. Organisch materiaal moet als grondstof worden geretourneerd en niet-biologisch materiaal moet worden hergebruikt. De productie en montage zullen zodanig zijn ontworpen dat demontage en hergebruik mogelijk is.

42. Biodiversiteit moet erop gericht zijn te voorkomen dat er nog meer dier-, vissen-, insecten-, reptielen- en vogelsoorten verdwijnen. Dit kan onder meer door een efficiënte verdeling van grond tussen bebouwing, landbouw en natuur.

43. Kunstmatige en overbemesting, alsmede het gebruik van pesticiden zullen bij wet verboden worden.

44. Introductie van invasieve planten- en diersoorten moet zoveel mogelijk vermeden te worden.

45. De aanplant van twee biljoen bomen – de eenvoudigste oplossing om de opwarming van de aarde tegen te gaan – zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

46. De industriële visserij zal minstens tien jaar worden stilgelegd, wat nodig is om de biodiversiteit in de oceanen, de zeeën en de binnenzeeën te herstellen. Vissers kunnen op innovatieve manieren werk vinden in het oogsten van oceaanplastic, microplastics, PCB’s, PAKS en andere schadelijke stoffen. Ze kunnen ook een rol spelen bij het herstel van koraalriffen en andere onderwaterflora.

47. Nieuw plastic wordt niet meer gemaakt van fossiele grondstoffen, maar alleen van bestaand plastic materiaal. Door hoge afzettingen en het ‘mijnen’ van wegwerpplastic op zee en op het land hebben we voldoende materiaal voor die recycling. Biologisch afbreekbare kunststoffen gemaakt van organisch materiaal zullen plastic vervangen.

48. We gaan de woestijn terugwinnen en in vruchtbare land veranderen. Met voedselbossen houden we water vast en maken we de teelt van groenten, fruit en ander voedsel mogelijk. Er ontstaat dan een nieuw microklimaat om het leven in onvruchtbare gebieden te herstellen.

Gelijkwaardigheid

49. Alle mensen zijn gelijk, ongeacht ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of enig ander onderscheid. Net zoals iedereen een gelijk basisinkomen heeft, gelijk recht op onderwijs en zorg, zo moet ook iedereen gelijke kansen hebben op een carrière.

50. Verschil tussen bezit en vermogen mag nooit leiden tot zulke extreme verschillen dat de gemeenschap of individuen daar het slachtoffer van worden.

51. Overheidsfunctionarissen, leiders van bedrijven, kerken of andere instellingen hebben een voortdurende verantwoordelijkheid om hun macht met de gemeenschap te delen.

Defensie en innovatie

52. Als de Unie eenmaal groot genoeg is, is een leger niet langer nodig. Tot die tijd worden de bestaande legers samengevoegd en kunnen ze worden ingezet voor gemeenschapswerk. Uiteindelijk zal het leger worden omgevormd tot een facilitair apparaat dat zich toelegt op de bestrijding van pandemieën, natuurrampen en grootschalige ongevallen. Het kan ook worden ingezet bij de aanleg van wegen en bruggen in afgelegen gebieden.

53. De innovatieve kracht van de wapenindustrie wordt ingezet voor civiele en ontwikkelingsdoelen.

Huizen en nederzettingen

54. Iedereen heeft recht op betaalbare huisvesting, of je nu alleen wilt wonen, als koppel, als gezin of in een andere vorm. De kosten hiervan mogen niet worden belast met het nastreven van overwinst door huiseigenaren. U kunt een huis of gebouw bezitten waar u niet zelf woont of werkt, maar het verhuren ervan is aan strikte regels gebonden.

55. Iedereen heeft recht op grond om voor zichzelf en naasten voedsel te verbouwen of om te recreëren.

56. Een huis moet je beschermen tegen warmte en kou en tegelijkertijd zo min mogelijk energie verbruiken. Slim bouwen en schone energie zorgen voor een prettig klimaat en woongenot.

57. Openbare voorzieningen dienen op loopafstand aanwezig te zijn, in steden en dorpen. In ieder geval zullen winkels voor eten en kleding, diensten als advocaten, gezondheidszorg en onderwijs en voorzieningen als café’s, restaurants en musea dichtbij huis zijn.

58. Huizen moeten worden uitgerust en voldoende ruimte hebben om thuis te kunnen werken.

59. We leggen voedselbossen, voedseltuinen en wandelparken aan in de steden en dorpen. Die komen beschikbaar door oude energieonvriendelijke huizen en gebouwen af te breken. Elke stad verdient een strand, een bos, pleinen met podia en horeca, parken om te wandelen, te ontmoeten, te dansen en het leven te vieren. Deze groene zones zullen ook de luchtkwaliteit drastisch verbeteren.

60. Er wordt zoveel mogelijk gebouwd met natuurlijke materialen. Ze zullen zo worden gemonteerd dat ze na verloop van tijd kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt. Ook andere (chemische) materialen zoals PVC, verf, lijmen, kitten en dergelijke gaan we vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

Geluk

61. Meer eigendom, meer spullen, grotere en luxere eigendommen kunnen worden beperkt door ons respect voor de aarde en de eerlijke verdeling van rijkdom. We zullen opnieuw moeten uitvinden wat ons gelukkig maakt, want waarden als bezit, groei en consumptie zijn dingen die geen toekomst hebben.

62. Onze focus moet liggen op menselijke relaties. Liefde, vriendschap, familie zijn de dingen die ons echt gelukkig kunnen maken. We zullen meer gemeenschapsruimten bouwen voor ontmoeting, recreatie en spirituele verheffing.

63. Vertrouwen in elkaar, een veilige omgeving, wederzijds respect en hulp zijn voorwaarden voor een gelukkige samenleving. Een goed onderkomen, een gezond leven met voldoende voedsel, een prettige, nuttige werkomgeving, voldoende cultureel en ander vermaak zijn secundaire voorwaarden voor die gelukkige samenleving.

Energie

64. Energie voor verwarming en huishoudens wordt gratis. Het besef dat energie een schaars en kostbaar element is dat we uit de natuur halen, is een belangrijk punt om mensen bewust van te maken. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot een belasting op bovenmatig gebruik. Er wordt alleen gemeten om een eerlijke verdeling en zuinig gebruik van de beschikbare energievoorziening te stimuleren.

65. We zullen al onze innovatiekracht moeten inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. Te lang wordt de innovatie op dit gebied vastgehouden en belemmerd. Veel uitvindingen kunnen een oplossing zijn voor het energieprobleem, maar vereisen intensief onderzoek en testen. Hierbij moet prioriteit worden gegeven aan batterijtechnologie, kernfusie, thoriumenergie en onderzoek naar het hergebruiken van nucleair afval.

66. Energieproductie moet decentraal, buurten zullen een eigen energiecentrale krijgen. Decentralisatie zal het energieverlies door transport verminderen. Alle restwarmte van energieopwekking en -gebruik moet volledig worden benut voor hergebruik.

Overbevolking en vergrijzing

67. De aarde heeft te weinig grondstoffen voor de manier waarop we nu leven. De hoeveelheid water, lucht, grond, mineralen, ertsen en andere grondstoffen is onvoldoende om de huidige bevolking te blijven voeden, huisvesten en verwarmen. Een vermindering van de wereldbevolking is noodzakelijk.

68. In millenniumtermen is de aarde geschikt voor een kleine 2 miljard inwoners. De manier waarop dat aantal bereikt kan worden is door een goed sociaal vangnet voor alle mensen, goede seksuele voorlichting, goede medische begeleiding bij (aanstaand) moederschap, een goed niveau van algemene ontwikkeling en scholing, en het verkleinen van genderverschillen in rechten en plichten.

69. Bij een reproductiefactor van minder dan 2 zal de bevolking uiteindelijk afnemen en binnen decennia terugvallen tot aanvaardbare niveaus.

70. Met het verdwijnen van een pensioenleeftijd zal het probleem van de vergrijzing afnemen. Men mag zo lang blijven werken als men wil. Betekenisvol werk met een beperkte arbeidsduur leidt tot meer plezier en geluk.

Belasting

71. Het belastingstelsel moet eenvoudig zijn. Het werkt progressief in bijna alle onderdelen door middel van een beugelsysteem. Uitgangspunt is om de ondernemersprikkel te laten bestaan en om extra te kunnen verdienen, maar overmatige rijkdom onmogelijk te maken.

72. Aangezien gezondheidszorg, kinderopvang, energie, water en onderwijs gratis zijn en iedereen recht heeft op een basisinkomen, kan het systeem ook heel eenvoudig van opzet zijn. Verschillende tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) zullen het gebruik van primaire, secundaire en luxe behoeften reguleren. Kapitaal wordt belast in plaats van arbeid. De vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de vermogensbelasting hebben allemaal een oplopend tarief.

73. Successierechten beginnen met een kleine belastinggrondslag maar lopen snel op met schijven tot 99%.

Beheer

74. Democratie heeft gefaald. Net als neoliberalisme, marxisme, communisme, mercratie en sociaaldemocratie. We kiezen daarom voor een systeem waarin logisch denken, zin en gevoel, de boventoon voert en we noemen het: Sensocratie.

75. Landen, verenigde staten, staten en ministaten zullen worden heringedeeld in een systeem van districten. Deze wijken worden ingedeeld op basis van hun cultuur, taal, historische indeling of een andere vorm van samenhang.

76. Een wereldregering ontwerpt de belangrijkste mondiale grondwet op basis van dit manifest. De grondwet omvat geldbeheer, economie, mensenrechten, justitie, onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap, klimaat en voedselvoorziening. Het districtsbestuur kan op grond van de grondwet eigen regelgeving ontwikkelen of verder uitwerken.

77. De mensen van een staat, district of verenigde staten stemmen democratisch om deze mondiale grondwet te accepteren, waarna ze lid kunnen worden van de Unie. Binnen de Unie zal de democratie worden vervangen door een systeem van loten. Er komen opleidingen voor ambtenaren en bestuurders. Dit is zowel een brede studie als een met specialisaties op verschillende gebieden die belangrijk zijn voor het besturen van de gemeenschap. Studenten krijgen na het succesvol afronden van hun studie een baan aangeboden bij een departementale overheid. Hoe hoger het diploma, hoe meer verantwoordelijkheid je kunt krijgen. Alle mensen in dienst van de regering kunnen zich kandidaat stellen voor het districtsparlement, waaruit een kabinet wordt samengesteld. De voorzitter van het parlement en de gouverneur van het kabinet worden door loting aangewezen.

78. De koepelregering van de Unie werkt met hetzelfde loterijsysteem. Uit elk district wordt een parlementslid gekozen en uit de districtskabinetten worden kabinetsleden voor de centrale regering getrokken.

79. Dit mondiale parlement is het hoogste orgaan van de aangesloten departementen, het kabinet is een uitvoerend orgaan dat zowel wetsvoorstellen opstelt en uitvoert als de handhaving vormgeeft.

80. Naast dit systeem is er een raad van controle. Deze wordt geloot uit leden van de onafhankelijke rechtspraak. Het is een uitgebreide dienst die toezicht houden op mogelijke corruptie, nepotisme, zowel mondiaal als departementaal. De beloning van overheidsmensen en bestuurders is bovengemiddeld maar niet extreem, nevenberoepen en -inkomsten zijn niet toegestaan om belangenverstrengeling te vermijden.  Alle functionarissen en leden leggen de gelofte af om de inwoners van de regio naar beste vermogen van dienst te zijn en om de wetten van de mondiale samenleving naar beste vermogen uit te voeren en na te leven.

Sign-up for our newsletter!


I have read and agree to the terms & condition